IMG_4038_02_2500_tiny.jpg

Naturbeteskött från skärgårdsö 

Med visionen att åter göra Gräsö till en plats där djur öppnar våra landskap och ger liv åt en av skärgårdens vackraste platser har vi startat Gräsö Kött AB utan vinstsyfte. 

Genom återupptagen skötsel av åkrar och betesmarker, samt upprättande av planer för återskapande av natur- och kulturmiljöer på Gräsö så skapar vi en naturlig plats för djur igen. 
 

Natur- och kulturvärden

Gräsö med intilliggande öar har utomordentligt höga natur- och kulturvärden. Odlingslandskapet har ännu kvar många ålderdomliga drag. De lokala förutsättningarna har endast medgivit småjordbruk med inriktning på animalieproduktion.

Åkrarna är små och svårbrukade. Merparten av nötkreaturen och fåren betar på naturbetesmarkerna, som inte gödslats, plöjts eller spruats med bekämpningsmedel. Detta gör hagarna mycket artrika med höga naturvärden. Ängarna, som under århundraden var mycket mer omfattande än åkrarna, ligger i stor utsträckning i utmarkerna. Ängarna producerade vinterfoder till husdjuren. Många före detta ängar saknar idag hävd men har ännu kvar många av deras förr så stora naturvärden.

Ängslador i anslutning till ängarna är tillsammans med flera tusen hamlade träd framträdande drag på Gräsö. Skogarna bär på många platser spår av det förr helt dominerande skogsbetet. Trägärdesgårdar nns fortfarande kvar på många håll.


utmaningar

Antalet betesdjur har drastiskt minskat på Gräsö sedan mitten på 1990-talet.

Mellan 250 – 500ha naturbetesmarker saknar idag djur.

Om inget görs för att hejda den utvecklingen så kommer stora delar av ön att växa igen.

Livsmiljöer för människor, och den fantastiska artrikedomen av vilda växter och djur, kommer därigenom att bli mycket sämre än tidigare. Bete i naturbetesmarker och slåtter av ängar och vallar är en förutsättning för att kulturlandskapet och dess höga mångfald av arter ska bevaras.


framtid

Gräsö Kött AB har bildats utan vinstsyfte för att bidra till skötseln av det vackra kulturlandskap Gräsö erbjuder, och därmed minska trenden av igenväxning. Följande åtgärder planeras under kommande år:

  • Utökning av antalet betesdjur genom att bygga minst ett nytt djurstall.

  • Arrendera och sköta vallar och betesmarker.

  • Bevarande av landskapets gamla byggnader, trägärdesgårdar och hamlade träd.

  • Samverkan kring maskiner, marker och betesdjur.

  • Samordning kring t ex stängsling, slakt, betesdrift för bättre ekonomi.

  • Försäljning och marknadsföring av naturbeteskött från Gräsö.

Under 2016 har Gräsö Kött AB börjat arrendera vallar och betesmarker i bland annat Söderboda och Österbyn. Under kommande år önskas fler vallar och betesmarker arrenderas. 

 

Kan jag köpa kött från er?

Vi planerar inte för att sälja kött under 2019.

Vill du få information om nästa tillfälle, anmäl dig nedan:

Namn *
Namn
 
 
Stefan Holmström
Oxstens Gård
070 575 93 07
stefan@grasokott.se

Intresseanmälan köttlådor
naturbete@grasokott.se
 
Maria Hoflin
Projektledare Roslagshagar
070 438 18 47
maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se

Upplandsstiftelsen stöttar detta arbete inom projekt Roslagshagar.